Bacterial vaginosis I
Bacterial vaginosis I (detail)
Treponem palladium IV (detail)
Chlamydia trachomatis III
Chlamydia trachomatis III (detail)
Chlamydia trachomatis I (detail)
Neisseria gonorrheae II
Neisseria gonorrheae II (detail)
Treponema pallidum II (detail)
Trichomonas vaginalis IV
Trichomonas vaginalis IV (detail)
Bacterial vaginosis II (detail)
Treponem palladium III
Treponem palladium III (detail)
Neisseria gonorrhoeae I
Neisseria gonorrhoeae I (detail)
Neisseria gonorrhoeae IV (detail)
Chlamydia trachomatis IV
Neisseria gonorrheae III
Chlamydia trachomatis II
Treponema pallidum I
Trichomonas vaginalis II
"Transmission" Installation
"Transmission" Installation
"Transmission" Installation
"Transmission" Installation
"Transmission" Installation
UICB Installation
"Transmission" Artist Book (Box)
Artist Book (BV)
Artist Book (Chlamydia)
Artist Book (Gonorrhea)
Artist Book (Syphilis)
Artist Book (Trichinosis)
"Transmission" Artist Book
"Transmission" Artist Book
"Transmission" Artist Book
prev / next